โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตรา/สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
พระจันทร์เต็มดวงเปล่งรัศมี หมายถึง “แสงสว่างแห่งปัญญา”
 
 
สีประจำโรงเรียน
                สีเหลือง หมายถึง ความอบอุ่น
                         สีขาว หมายถึง ความมีเมตตากรุณา
                     สีชมพู หมายถึง ความรัก ความสามัคคี

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธรังษี พระประธานประจำพระอุโบสถวัดศรีจันทร์
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
"ต้นพระศรีมหาโพธิ์"


อักษรย่อชื่อโรงเรียน
ศ.จ.

ปรัชญาโรงเรียน
คิดดี ประพฤติดี มีคุณธรรม