โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  
     ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดศรีจันทร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากลด้านความรู้ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี (ICT) ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม และบุคลากรมีความรู้ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ปรัชญา
   คิดดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม