โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน


             ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวนทั้งสิ้น  541 รูป/คน

          อนุบาล   จำนวน       175   คน
          ประถมศึกษา   จำนวน    231 คน
          มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  117 รูป/คน
          มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  18 รูป

  รวมทั้งสิ้น  541  รูป/คน