ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดณรงค์ ฐิตวณฺโณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2551
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาพรนิมิตร สํวโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2553
ชื่อ-นามสกุล : พระเทพพุทธิมุนี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2556
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุทธิจิตติมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - ปัจจุบัน