ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ UPDATE
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์ 
เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาไทย และครูพี่เลี้ยง) โรงเรียนวัดศรีจันทร์

------------
ด้วยตามที่โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาไทย) จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน ๒ อัตรา วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. ไปแล้วนั้น การสอบคัดเลือก ฯได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนฯ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ฯ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิทยาศาสตร์
๑. นางสาวสุดาพร  แสนจิว
๒. นางสาวภาวิณี  สิงห์ทิส (ลำดับสำรอง)

ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาภาษาไทย
๑. นายวิชาญ  ชารี

ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษ
๑. พระสมุห์ธีรวัฒน์  ธีรวฑฺฒโน

ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
๑. นางสาวรภาวี  โม้ลา
๒. นางสาวยลดา  ธรรมพร
๓. นางสาวอภิสร  ศรีทองเหลือง (ลำดับสำรอง)

ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ทุกตำแหน่ง และลำดับที่ ๒ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง มารายงานตัวเข้าทำงาน ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดศรีจันทร์ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖


 พระครูสุทธิจิตติมงคล
       (พระครูสุทธิจิตติมงคล)
          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีจันทร์
                                         ประธานกรรมการเลือกสรรครู บุคลากรทางการศึกษา
   และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัดศรีจันทร์
                                                 วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖


โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2556,21:56   อ่าน 3620 ครั้ง