โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

พระเทพพุทธิมุนี
ผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการ

พระพิศาลสารคุณ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

พระครูสุทธิจิตติมงคล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

พระครูวิจิตรธรรมสาร
ผู้ช่วยผู้จัดการ

พระปลัดชวนากร ฐิตมโน
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พระสมุห์ภูวนน ธีรวฑฺฒโน
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวภัณฑิรา ธิตะปัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางจิราวรรณ์ ปรินทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ/หัวหน้าระดับประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวมะลิวัลย์ ภูขาว
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกรอนงค์ ศรีณรงค์
หัวหน้าระดับอนุบาล