โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคคลากรทางการศึกษา

พระปลัดชวนากร ฐิตมโน
ศน.บ รัฐศาสตร์การปกครอง (มมร)
หัวหน้าบุคคลากรทางการศึกษา

นางสาววัลภา นาเมืองจันทร์
ปวส.คอมพิวเตอร์ (นายทะเบียน/เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นางสาวธัญญารัตน์ ปู่ห้วยพระ
บธ.บ บัญชี(เจ้าหน้าที่การเงิน)

นายสม หาญดี
ม.6(นักการภารโรง)