โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกรอนงค์ ศรีณรงค์
คบ.ปฐมวัย (ครู)
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวภัณฑิรา ธิตะปัน
ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางนงลักษณ์ นุตาคม
คบ.ปฐมวัย(ครู)
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวบุญหลาย พุ่มบัว
คบ.ปฐมวัย(ครู)
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวศิริพรรณ บุญเถื่อน
คบ.ปฐมวัย(ครู)
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวชนม์สิตา ชุมฝาง
ศศ.บ สื่อสารมวลชน(ครู)
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววิภารัตน์ ศรีณรงค์
คบ.ปฐมวัย (ครู)
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางวารณี จันทร์เทพ
ปวส.บัญชี(ครูพี่เลี้ยง)

นางสาวจิรัชญา มุมสำ
คบ.ปฐมวัย(ครูพี่เลี้ยง)

นางสาวอรวรรณ ราชบุรมย์
ปวส.อาหารและโภชนาการ(ครูพี่เลี้ยง)

นางสาวเยาวะมาลย์ สาหล้า
ปวส.บัญชี(ครูพี่เลี้ยง)
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววนิดา กันหาเรียง
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ครูพี่เลี้ยง)

นางสาวศิรินภา ภูธร
ปวส.(ครูพี่เลี้ยง)

นางสาวปณิดา สีละโคตร
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (ครูพี่เลี้ยง)