โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิตยา เสวิสิทธิ์
ศษ.บ ภาษาไทย (มข.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิราวรรณ์ ปรินทอง
ศศ.บ บัญชี,ป.บัณฑิต

นางจุไรรัตน์ บรรพสินธุ์
วท.บ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

นางสาวธัญญรัตน์ ปู่ห้วยพระ
วธ.บ การบัญชี

นายวิทยา สมศรี
ศศ.บ ภาษาไทย