โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธวัลรัตน์ เอกตาแสง
วท.บ ชีววิทยา,ป.บัณฑิต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจริญญา เที่ยงแก้ว
วท.บ ฟิสิกส์ (มข.)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายณัฐพล ทาวงษา
วท.บ เคมี (มทร.อส)

นางสาวรัชนี นวนนอก
คบ. วิทยาศาสตร์ (มรภ.สร.)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1