โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราพร กุลวงษ์
ศศ.บ ประวัติศาสตร์,ป.บัณฑิต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสริมศักดิ์ ผาสุตะ
ศน.บ สัมคมวิทยาและมานุษยวิทยา (มมร.อส.)

นางสาวนิตยา สาบัว
คบ.สังคมศึกษา