โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเจษฎา คงชูดี
ศศ.บ พลศึกษา (มข.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนิรุตย์ สีละโคตร
ศษ.บ พลศึกษา (สพล.ศก)