โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุชีวินทร์ พิเชษฐ์ลดารมย์
ศษ.บ ศิลปะ (มข.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกาญจนา วงษ์ศรีแก้ว
บธ.บ การจัดการ