ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

พระพาสรรค์ เศษวิสัย
ศน.บ.ประวัติศาสตร์

นางสาวเกตวดี แก้วไสย
ศศ.บ นาฏศิลป์

พระพลวัฒน์ พลพุทธา
ศน.บ.รัฐศาสตร์การปกครอง