โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิไลลักษณ์ มีนอก
วท.บ คอมพิวเตอร์,ป.บัณฑิต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปิยรัตน์ หล่มเหลา
วท.บ คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1