โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระครูสมุห์พิษณุ ปญฺญาวโร (เสนามนตรี)
ศน.บ การสอนภาษาอังกฤษ (มมร.อส)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมะลิวัลย์ ภูขาว
คบ.ภาษาอังกฤษ (มข.)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวดวงพร คุณเสน
ค.บ การสอนภาษาอังกฤษ (มรล.)