โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูเอกชนดีเด่น OPEC TEACHER AWARD ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธวัลรัตน์ เอกตาแสง
ตำแหน่ง : วท.บ ชีววิทยา,ป.บัณฑิต
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,23:49  อ่าน 4034 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูเอกชนดีเด่น OPEC TEACHER AWARD ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรัชญา มุมสำ
ตำแหน่ง : คบ.ปฐมวัย(ครูพี่เลี้ยง)
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,23:40  อ่าน 3594 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนี นวนนอก
ตำแหน่ง : คบ. วิทยาศาสตร์ (มรภ.สร.)
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,23:32  อ่าน 3490 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554 ระดับประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางงดงาม เกติยะ
ตำแหน่ง : คบ.ประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,23:10  อ่าน 3227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554 ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสุชีวินทร์ พิเชษฐ์ลดารมย์
ตำแหน่ง : ศษ.บ ศิลปะ (มข.)
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,23:06  อ่าน 3130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554 ระดับปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนม์สิตา ชุมฝาง
ตำแหน่ง : ศศ.บ สื่อสารมวลชน(ครู)
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,23:02  อ่าน 4593 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางนงลักษณ์ นุตาคม
ตำแหน่ง : คบ.ปฐมวัย(ครู)
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2554,14:42  อ่าน 2406 ครั้ง
รายละเอียด..